Sürdürülebilir Finansman

Belediyemizin, uluslararası “Çevresel, Sosyal ve Yönetişim” (Environmental, Social and Governance- ESG) tahvil piyasasında gerçekleştirilebilecek borçlanma işlemlerine temel teşkil edecek “Sürdürülebilir Finansman Çerçeve Dokümanı” (Sustainable Finance Framework) ve “İkinci Taraf Görüşü” (Second-Party Opinion)  aşağıda yer almaktadır.

Sürdürülebilir Kalkınma

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uluslararası sürdürülebilirlik standartları Büyükşehir Belediyemiz tarafından yakından takip edilerek uyum ve iyileştirmeye yönelik çalışmalar hayata geçirilmektedir. Bununla birlikte, paydaş beklentileri dikkate alınarak ortak bir değer oluşturulmaya çalışılmaktadır.

Belediyemiz sürdürülebilir, bütünsel ve uzun vadeli bir yönetim modelini benimsemektedir.

2020-2024 Dönemi Stratejik Planı, belediyemizin hizmet vermiş olduğu ana hizmet alanlarında ulaşılabilir, çevreye duyarlı, üreten, paylaşan, adil yaşam koşulları oluşturan, kentin mirasının korunmasını önceleyen, finansal sürdürülebilirliği hedefleyen katılımcı yenilikçi bir yönetim yaklaşımını yansıtarak Birleşmiş Milletler Kalkınma Amaçları’nı kapsayan bir plan olmuştur.

Bu bağlamda Finansman Müdürlüğü sürdürülebilirlik yaklaşımlarıyla finansal, toplumsal, çevresel ve kültürel faydayla yaşama değer katabilmek için ihtiyaç duyulan her alanda finansal destek sağlamaktadır.